Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

 1. ISKIERKI BOŻE. STYCZEŃ. Tematy kompleksowe.

 

Tydzień 1. Mijają dni, miesiące, lata

Tydzień 2. Zima i zwierzęta

Tydzień 3. Babcia i dziadek

Tydzień 4. Projekt Teatr

 

Treści programowe:

 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na zadane pytania
 • dzielenie się swoimi przeżyciami.
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
 • uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa.
 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
 • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
 • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
 • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
 • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
 • liczenie na palcach.
 • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
 • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
 • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
 • odpowiadanie na zadane pytania.
 • uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych organizowanych w przedszkolu.
 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.
 • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
 • nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia.