Klauzula informacyjna (RODO)

Klauzula informacyjna (RODO) dla rodziców/opiekunów prawnych wychowanków Niepublicznego Przedszkola „U Dominikanek”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczne Przedszkole „U Dominikanek” wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych im. Matki Kolumby Białeckiej
  ul. Karczówkowska 15
  25- 711 Kielce
  tel. 41 34 530 14
  przedszkoleudominikanek@wp.pl
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – adres email: iodsowop@wp.pl
  Wszelkie pytania i zgłoszenia wynikające z realizacji praw i wolności wymagają formy pisemnej w postaci wersji papierowej złożonej w biurze Zespołu lub pisma skierowanego na adres e-mail IOD.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a) dane osobowe wychowanka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica /opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7
  września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  b) dane osobowe wychowanka związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w Przedszkolu i poza nim na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016r. – RODO ;
  c) wizerunek wychowanka oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w mediach oraz na stronie internetowej Przedszkola (na www i na facebooku) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem a uprawnionej do odbioru dziecka z Przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, , Organ prowadzący –
  Zgromadzenie Sióstr Św. Dominika , Urząd Miasta Kielce, ubezpieczyciel PZU, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. PPP, Sąd, MOPS.
 5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w
  sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących wychowanka i jego rodziców /opiekunów lub osób odbierających dzieci z Przedszkola narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Wychowanków Przedszkola (czyli
  nieprzyjęcie wychowanka ). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem
  możliwości odebrania dziecka z Przedszkola przez osobę inną niż rodzice/opiekunowie prawni.
 10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Anna Gajewska,
e-mail: iodsowop@wp.pl